Thông báo hướng dẫn nộp file hình làm thẻ sinh viên, từ các khóa ĐH VLVH năm 2016 đợt 3