Thông báo V/v nộp học phí đợt 1 và đợt 2 năm 2017 của hệ Vừa làm vừa học các khóa K2017 đợt 2 tại TP. Hồ Chí Minh

- Fax: