Thông báo V/v nộp học phí đợt 2 học kỳ đầu năm 2017 của hệ Vừa làm vừa học các khóa tuyển sinh 2016 (tín chỉ) tại TP.HCM