Thông báo v/v tổ chức đăng ký ôn và thi Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản - Đại học Vừa làm vừa học (xem tại đây)

Phụ lục đính kèm (xem tại đây)