Thông báo v/v tổ chức thi học phần, hoãn học và hoàn trả học phí đã nộp cho sinh viên các khóa ĐH VLVH đào tạo theo hệ thống tín chỉ (Từ K2016 trở về sau)