Thông báo về mức thu và đợt thu học phí các khóa tuyển sinh đợt 3 năm 2016