Cách 1: Vào www.payment.ueh.edu.vn chọn cổng số 1, nhập Mã Sinh viên, Bấm nút Tìm kiếm (Hình kính lúp) và bấm nút Tiếp tục. Nếu hiện "Chưa có khoản thu nào cần nộp" là đã hoàn thành việc đóng học phí. Nếu chưa hoàn thành sẽ thể hiện các khoản cần phải nộp. (Xem hình).


Cách 2: Vào www.online.taichuc.ueh.edu.vn và đăng nhập với USER NAME là Mã Sinh viên. Các thông tin về lịch học, lịch thi và học phí có đầy đủ trong đó.