- Nhằm phục vụ hoàn thiện hơn nữa về mọi mặt đối với sinh viên, phòng Quản lý đào tạo Tại chức trân trọng mời quý vị tham gia thực hiện khảo sát chỉ gồm 06 câu hỏi. 
- Khảo sát không có giới hạn về người tham gia.

- Khảo sát là cơ sở để mở các khóa mới, không sử dụng kết quả của khảo sát này áp dụng cho các khoá hiện tại.

Vui lòng bấm vào một trong hai đường dẫn sau để tham gia khảo sát.

https://goo.gl/mrQtos

hoặc

Facebook: 

Trân trọng cảm ơn.!!