Thông báo V/v điều chỉnh thời gian thi kết thúc học phần