Thông báo V/v nộp học phí ôn Anh văn đầu ra, lệ phí thi AVĐR, trả nợ học phần, thi ghép của sinh viên hệ Vừa làm vừa học