Thông báo V/v tạm ngưng tiếp sinh viên, khách liên hệ tại Phòng Quản lý đào tạo Tại chức vào các ngày 26, 27, 28/7/2017