Thông báo V/v thay đổi cán bộ quản lý các khóa đại học Vừa làm vừa học - Ông Nguyễn Thành Tâm