Hiện tại, sinh viên truy cập đường dẫn sau để xin cấp lại mật khẩu của email sinh viên UEH (zzzzzzz@st.ueh.edu.vn):

www.cntt.ueh.edu.vn/email