Thông báo V/v một số vấn đề liên quan đến tuyển sinh các khóa đại học Vừa làm vừa học K2017 TP2 và K2017 VB2/TP2 , mở tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

- Fax: