Thông báo v/v một số vấn đề liên quan khóa ĐH VLVH K2018 TP2; K2018 VB2/TP2; K2018 LTCĐ/TP2 và K2018 LTTC/TP2, mở tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh