Thông báo v/v ôn và thi Anh văn đầu ra các khóa ĐH VLVH tại TP.HCM - thi ngày 06/5/2018