Thông báo v/v ôn và thi Anh văn đầu ra khóa ĐH VLVH K2016 Ninh Thuận 2 - thi ngày 13/5/2018