Thông báo V/v tổ chức ôn và thi Anh văn đầu ra cho khóa Đại học Vừa làm vừa học K2016 Gia Lai 1

- Fax: