Thông báo V/v tổ chức ôn và thi Anh văn đầu ra cho khóa Đại học Vừa làm vừa học tại TP. Hồ Chí Minh - thi ngày 27/8/2017

- Fax: