CC THNG BO MỚI NHẤT

 

Lch cong tac thang 6/2016 cua Phong QLT Tai chc  
Thong bao ve viec to chc on va thi Anh van au ra cho cac khoa tai TP.HCM vao ngay 07/8/2016  
Thong bao ve viec to chc on va thi Anh van au ra cho khoa K2015 Ben Tre 1 vao ngay 18/6/2016 tai TTGDTX Ben Tre  
Danh sach sinh vien thi ghep het mon ngay 29/5/2016 thi tai TP.HCM  
Lch thi het mon cua cac mon hoc, ngay 29/5/2016 thi tai TP.HCM  
Thong bao ve viec ang ky thi lan 3, thi tra n hoc phan, thi ghep (sinh vien can lu y xem ky thong bao nay e thc hien ung)  
Lch thi ket thuc hoc phan tai cac a phng lien ket 27->29/5/2016  
Ke hoach on va thi Anh van au ra nam 2016  
Ket qua thi Anh van au ra ngay 17/4/2016 tai TP. Ho Ch Minh  
Ket qua thi Anh van au ra ngay 23/4/2016 tai Trng Chnh tr ak Lak  
Thong bao ve viec to chc thi tot nghiep lan 1 khoa K2012 TP.HCM 1 [KTDN, QT, TC]  
Thong bao ve viec to chc thi tot nghiep lan 1 khoa K2012 Vnh Long 2 [KTDN]  
Ke hoach chuyen giai oan, tot nghiep cac khoa ai hoc Va lam va hoc nam hoc 2016 - 2017  
Thong bao mon thi tot nghiep va e cng on tap - Chuyen nganh: Quan tr