CC THNG BO MỚI NHẤT

 

Danh sach sinh vien thi ghep het mon ngay 23/6 - 29/6/2016 thi tai TP.HCM  
Lch thi het mon cua cac mon hoc, ngay 26/6/2016 thi tai TP.HCM  
Thong bao ve viec ang ky thi lan 3, thi tra n hoc phan, thi ghep (sinh vien can lu y xem ky thong bao nay e thc hien ung)  
Lch thi ket thuc hoc phan tai cac a phng lien ket 24->26/6/2016  
Ke hoach on va thi Anh van au ra nam 2016  
Thong bao ve viec to chc on va thi Anh van au ra cho cac khoa tai TP.HCM vao ngay 07/8/2016  
Ket qua thi Anh van au ra vao ngay 21/5/2016 tai Trng Cao ang Kinh te - Ky thuat Bac Lieu  
Ket qua thi Anh van au ra vao ngay 21/5/2016 tai Trng ai hoc ong Nai  
Danh sach sinh vien thi Anh van au ra tai Trung tam GDTX Ben Tre ngay 18/6/2016  
Thong bao ve viec to chc thi tot nghiep lan 2 khoa K2014 LTC/KTN 1 [KTDN, QT]  
Thong bao ve viec to chc thi tot nghiep lan 1 khoa K2014 LTC/Vnh Long 2 [KTDN, QT, NH]  
Ke hoach chuyen giai oan, tot nghiep cac khoa ai hoc Va lam va hoc nam hoc 2016 - 2017  
Thong bao mon thi tot nghiep va e cng on tap - Chuyen nganh: Quan tr