CC THNG BO MỚI NHẤT

 

Lch cong tac thang 5/2015 cua Phong QLT Tai chc  
Lch cong tac thang 6/2015 cua Phong QLT Tai chc  
Ket qua thi ngoai ng au ra tai Trng ai hoc ong Nai ngay 09/5/2015  
Ket qua thi ngoai ng au ra tai Trng Cao ang Kinh te oi ngoai ngay 10/5/2015  
Danh sach sinh vien thi Anh van au ra tai Trng Chnh tr tnh Kien Giang vao luc 07h30 ngay 16/5/2015  
Ket qua thi ngoai ng au ra tai Trng Cao ang KTTC Vnh Long ngay 04/4/2015  
Thong bao ve viec to chc on va thi Anh van au ra cho khoa HVLVH K2014 LTC/KTN 1[KT, QT] va cac khoa khac vao ngay 10/5/2015 tai Trng C Kinh te oi ngoai  
Ke hoach on va thi anh van au ra nam 2015  
Thong bao ve viec to chc on va thi Anh van au ra cho cac khoa tai TP.HCM va cac khoa khac vao ngay 31/5/2015 tai 279 Nguyen Tri Phng  
Danh sach sinh vien thi ghep het mon, ngay 24/5/2015 thi tai TP.HCM  
Lch thi het mon cua cac mon hoc, ngay 24/5/2015 thi tai TP.HCM  
Ket qua thi ngoai ng au ra tai Trng C Cong nghiep Cao su Bnh Phc vao ngay 28/3/2015  
Ket qua thi ngoai ng au ra ngay 11/4/2015 tai Trung tam GDTX Ben Tre  
Thong bao ve viec nhan bang tot nghiep t thi tot nghiep lan 3 tai TP.HCM vao ngay 18/01/2015  
Thong bao ve viec to chc thi tot nghiep lan 3 vao luc 12h30 - 30/5/2015 tai Trng C Kinh te - Tai chnh Vnh Long  
Thong bao ve viec to chc thi tot nghiep lan 2 khoa ai hoc VLVH K2011 TP1 [KTDN, QT]  
Thong bao ve viec di lch thi tuyen sinh khoa ai hoc Va lam va hoc K2015 VB2/TP.HCM