CC THNG BO MỚI NHẤT

 

Lch cong tac thang 09/2014 cua Phong QLT Tai chc  
Danh sach sinh vien thi ghep het mon, ngay 31/8/2014 thi tai TP.HCM  
Lch thi het mon cua cac mon hoc, ngay 31/8/2014 thi tai TP.HCM  
Ket qua thi Ngoai ng au ra ngay 19/7/2014 tai Trng TC Nghe Kinh te Ky thuat Cong oan BR - Vung Tau  
Ke hoach on va thi anh van au ra nam 2014  
Thong bao ve viec to chc on va thi Anh van au ra cho khoa ai hoc VLVH khoa K2013 LTC/KTN va cac khoa khac  
Thong bao to chc on va thi anh van au ra cho khoa ai hoc VLVH K2012 Vnh Long 2 va cac khoa khac  
Thong bao ve viec to chc on tap va thi Anh van au ra cho khoa K2013 VB2/ ien lc va cac khoa khac  
Danh sach sinh vien thi Anh van au ra cac khoa vao luc 12h30 ngay 23/8/2014 tai Trng Cao ang Kinh te Tai chnh Vnh Long  
Thong bao ve viec to chc on va thi Anh van au ra cho khoa K2013 VB2/Tra Vinh va cac khoa khoa khac  
Thong bao ve viec to chc on va thi Anh van au ra cho khoa K2012/ong Nai 2 va cac khoa khoa khac  
Thong bao ve viec to chc on va thi Anh van au ra cho cac khoa hoc tai TP.HCM va cac khoa khac  
Thong bao ve viec phat bang tot nghiep t thi tot nghiep lan 3 to chc ngay 18/4/2014 tai Ninh Thuan  
Thong bao ve viec to chc le tot nghiep khoa K2010 TP.HCM 1 [KT, QT]  
Thong bao mon thi tot nghiep va e cng on tap - Chuyen nganh: Quan tr  
Thong bao ve viec to chc thi tot nghiep lan 3 vao luc 12h30 ngay 02/11/2014 tai 279 Nguyen Tri Phng (C s B)