CC THNG BO MỚI NHẤT

 

Ke hoach on va thi anh van au ra nam 2014  
Thong bao ve viec to chc on va thi Anh van au ra cho khoa ai hoc VLVH khoa K2013 LTC/KTN va cac khoa khac  
Danh sach sinh vien thi ghep het mon, ngay 24/8/2014 thi tai TP.HCM  
Lch thi het mon cua cac mon hoc, ngay 24/8/2014 thi tai TP.HCM  
Thong bao to chc on va thi anh van au ra cho khoa ai hoc VLVH K2012 Vnh Long 2 va cac khoa khac  
Thong bao ve viec to chc on tap va thi Anh van au ra cho khoa K2013 VB2/ ien lc va cac khoa khac  
Danh sach sinh vien thi Anh van au ra cac khoa vao luc 12h30 ngay 23/8/2014 tai Trng Cao ang Kinh te Tai chnh Vnh Long  
Thong bao ve viec phat bang tot nghiep t thi tot nghiep lan 3 to chc ngay 18/4/2014 tai Ninh Thuan