CC THNG BO MỚI NHẤT

 

Lch cong tac thang 9/2015 cua Phong QLT Tai chc  
Thong bao ve viec to chc thi Anh van au ra cho cac khoa vao ngay 08/11/2015 tai 279 Nguyen Tri Phng (C s B)  
Danh sach sinh vien thi Anh van au ra vao luc 07h30 ngay 22/8/2015 tai Trng C Kinh te - Ky thuat Bac Lieu  
Danh sach sinh vien thi Anh van au ra vao luc 13h30 ngay 22/8/2015 tai Trng C Kinh te - Tai chnh Vnh Long  
Danh sach sinh vien thi ghep het mon ngay 30/8/2015 thi tai TP.HCM  
Lch thi het mon cua cac mon hoc, ngay 30/8/2015 thi tai TP.HCM  
Ke hoach on va thi anh van au ra nam 2015  
Ket qua thi Anh van au ra ngay 25/7/2015 tai Trung tam GDTX Tay Ninh  
Thong bao ve viec to chc thi tot nghiep lan 3 vao luc 12h30 - Chu nhat ngay 30/8/2015 tai TP.HCM  
Thong bao ve viec to chc le tot nghiep khoa K2011 TP1 [KTDN, QT] va t thi lan 3 tai Vnh Long ngay 30/5/2015  
Thong bao mon thi tot nghiep va e cng on tap - Chuyen nganh: Quan tr  
Thong bao ve viec di lch thi tuyen sinh khoa ai hoc Va lam va hoc K2015 VB2/TP.HCM