CC THNG BO MỚI NHẤT

 

Lch cong tac thang 11/2014 cua Phong QLT Tai chc  
Danh sach sinh vien thi ghep het mon, ngay 02/11/2014 thi tai TP.HCM  
Lch thi het mon cua cac mon hoc, ngay 02/11/2014 thi tai TP.HCM  
Ke hoach on va thi anh van au ra nam 2014  
Thong bao ve viec to chc on va thi Anh van au ra cho khoa K2013 VB2/Tra Vinh va cac khoa khoa khac  
Thong bao ve viec to chc on va thi Anh van au ra cho khoa K2012/ong Nai 2 va cac khoa khoa khac  
Thong bao ve viec to chc on va thi Anh van au ra cho cac khoa hoc tai TP.HCM va cac khoa khac  
Ket qua thi ngoai ng au ra ngay 28/9/2014 tai Trng C Kinh te oi ngoai (CS2 - 81 Tran Bnh Trong)  
Hng dan ve thu tuc ang ky thi lan 3, tra n hoc phan, thi ghep  
Thong bao ve viec s dung c s 279 Nguyen Tri Phng Q.10 phuc vu tuyen sinh H Va lam va hoc  
Thong bao mon thi tot nghiep va e cng on tap - Chuyen nganh: Quan tr  
Thong bao ve viec to chc thi tot nghiep lan 3 vao luc 12h30 ngay 02/11/2014 tai 279 Nguyen Tri Phng (C s B)  
Thong bao ve viec to chc thi tot nghiep lan 2 cac khoa K2010 Vnh Long 2 [KTDN] va K2011 TNTC/Ca Mau 1 [KTDN]  
Thong bao ve viec to chc thi tot nghiep lan 3 vao luc 06h30 ngay 29/11/2014 tai Trng Trung hoc Kinh te - Ky thuat Bac Lieu  
Thong bao ve viec to chc le tot nghiep khoa K2010 TP.HCM 1 - chuyen nganh: Ngan hang, Ngoai thng, Tai chnh  
Thong bao ve viec phat phieu d thi va lch thi tuyen sinh Khoa ai hoc Va lam va hoc K2014 LTC/KTN 2  
Thong bao ve viec phat phieu d thi va lch thi tuyen sinh Khoa ai hoc Va lam va hoc K2014 LTC/CKTCN 2  
Thong bao ve viec phat phieu d thi va lch thi tuyen sinh Khoa ai hoc Va lam va hoc K2014 LTC/Vnh Long 2  
Thong bao ve viec phat phieu d thi va lch thi tuyen sinh Khoa ai hoc Va lam va hoc K2014 LTTC/ong Nai 2  
Thong bao ve viec phat phieu d thi va lch thi tuyen sinh Khoa ai hoc Va lam va hoc K2014 LTC/Ben Tre 2  
Thong bao ve viec phat phieu d thi va lch thi tuyen sinh Khoa ai hoc Va lam va hoc K2014 LTTC/Bac Lieu 2  
Thong bao ve viec phat phieu d thi va lch thi tuyen sinh Khoa ai hoc Va lam va hoc K2014 ak Lak 2  
Thong bao ve viec phat phieu d thi va lch thi tuyen sinh Khoa ai hoc Va lam va hoc K2014 TP2, K2014 LTCN/TP2, K2014 LTTC/TP2  
Danh sach th sinh c xet tuyen mien thi tuyen sinh khoa ai hoc Va lam va hoc K2014 TP.HCM 2