CC THNG BO MỚI NHẤT

 

Ke hoach on va thi anh van au ra nam 2014  
Thong bao ve viec to chc on va thi Anh van au ra cho cac khoa hoc tai TP.HCM va cac khoa khac  
Danh sach sinh vien thi ghep het mon, ngay 21/12/2014 thi tai TP.HCM  
Lch thi het mon cua cac mon hoc, ngay 21/12/2014 thi tai TP.HCM  
Hng dan ve thu tuc ang ky thi lan 3, tra n hoc phan, thi ghep  
Thong bao ve viec to chc on va thi Anh van au ra cho khoa HVLVH K2014 LTC/KTN 1[KT, QT] va cac khoa khac  
Danh sach sinh vien thi ngoai ng au ra tai trng Trung cap Thong ke ong Nai vao ngay 21/12/2014  
Thong bao ve viec to chc le tot nghiep khoa HVLVH K2010 Vnh Long 2 [KTDN]  
Thong bao ve viec to chc thi tot nghiep lan 3 vao luc 12h30 ngay 18-01-2015 tai Trng H Kinh te TP.HCM  
Thong bao ve viec to chc le tot nghiep khoa H Va lam va hoc K2011 TNTC/Ca Mau 1 - Ke toan Doanh nghiep  
Thong bao mon thi tot nghiep va e cng on tap - Chuyen nganh: Quan tr  
Danh sach th sinh c xet tuyen mien thi tuyen sinh khoa ai hoc Va lam va hoc K2014 TP.HCM 2