CC THNG BO MỚI NHẤT

 

Lch cong tac thang 5/2016 cua Phong QLT Tai chc  
Ket qua thi Anh van au ra tai Trng C Kinh te - Tai chnh Vnh Long vao ngay 09/4/2016  
Ket qua thi Anh van au ra tai Trng Cao ang Ben Tre vao ngay 09/4/2016  
Ke hoach on va thi Anh van au ra nam 2016  
Danh sach sinh vien thi ghep het mon ngay 08/5/2016 thi tai TP.HCM  
Lch thi het mon cua cac mon hoc, ngay 08/5/2016 thi tai TP.HCM  
Thong bao ve viec ang ky thi lan 3, thi tra n hoc phan, thi ghep (sinh vien can lu y xem ky thong bao nay e thc hien ung)  
Lch thi ket thuc hoc phan tai cac a phng lien ket 05->08/5/2016  
Thong bao ve viec to chc on va thi Anh van au ra cho khoa K2014 LTTC/ong Nai 2, m tai Trng ai hoc ong Nai  
Thong bao ve viec to chc on va thi Anh van au ra cho khoa K2014 LTTC/Bac Lieu 2, m tai Trng C Kinh te Ky thuat Bac Lieu  
Danh sach sinh vien thi Anh van au ra vao luc 07h30, ngay 23/4/2016 tai Trng Chnh tr tnh ak Lak  
Thong bao ve viec to chc thi tot nghiep lan 2 khoa K2014 LTC/Vnh Long 1 (chuyen nganh: KTDN)  
Thong bao ve viec to chc thi tot nghiep lan 2 khoa K2012 Tay Ninh 1 (chuyen nganh: KTDN)  
Thong bao ve viec to chc le tot nghiep khoa K2013 VB2/ien Lc 1 - Chuyen nganh: Quan ly nguon nhan lc  
Ke hoach chuyen giai oan, tot nghiep cac khoa ai hoc Va lam va hoc nam hoc 2016 - 2017  
Thong bao mon thi tot nghiep va e cng on tap - Chuyen nganh: Quan tr  
Thong bao ve viec to chc thi tot nghiep lan 3 cho cac khoa vao 12h30 ngay 08/5/2016 tai 279 Nguyen Tri Phng (C s B)