CC THNG BO MỚI NHẤT

 

Lch cong tac thang 11/2015 cua Phong QLT Tai chc  
Lch cong tac thang 12/2015 cua Phong QLT Tai chc  
Danh sach sinh vien thi ghep, TNHP t ngay 16/11 en ngay 18/11 tai TP.HCM  
Ket qua thi Anh van au ra cac khoa tai TP.HCM vao ngay 08/11/2015  
Danh sach sinh vien thi Anh van au ra vao luc 13h30 ngay 28/11/2015 tai Trng C Cong nghiep Cao su  
Danh sach sinh vien thi Anh van au ra vao luc 13h30 ngay 29/11/2015 tai Trng C Kinh te oi ngoai  
Danh sach sinh vien thi ghep het mon ngay 29/11/2015 thi tai TP.HCM  
Lch thi het mon cua cac mon hoc, ngay 29/11/2015 thi tai TP.HCM  
Ke hoach on va thi anh van au ra nam 2015  
Lch thi ket thuc hoc phan thang 11/2015 cua Phong QLT Tai chc  
Thong bao ve viec ang ky thi lan 3, thi tra n hoc phan, thi ghep (sinh vien can lu y xem ky thong bao nay e thc hien ung)  
Lch thi ket thuc hoc phan tai cac a phng lien ket 28->29/11/2015  
Thong bao ve viec nhan phu cap trach nhiem Ban can s lp He va lam va hoc nam hoc 2014 - 2015  
Thong bao ve viec to chc le tot nghiep cho khoa K2011 TP1 [NH, NT, TC, KTL] va cac khoa thi tot nghiep lan 3 ngay 30/8/2015 tai TP.HCM  
Thong bao ve viec to chc thi tot nghiep lan 3 cho cac khoa vao luc 12h30 ngay 06/12/2015 tai 279 Nguyen Tri Phng (c s B)  
Thong bao mon thi tot nghiep va e cng on tap - Chuyen nganh: Quan tr  
Thong bao ve viec di lch thi tuyen sinh khoa ai hoc Va lam va hoc K2015 VB2/TP.HCM