CC THNG BO MỚI NHẤT

 

Lch cong tac thang 7/2015 cua Phong QLT Tai chc  
Thong bao ve viec to chc on va thi anh van au ra cho khoa K2013 LTTC/Bac Lieu 2 va cac khoa khac  
Ke hoach on va thi anh van au ra nam 2015  
Thong bao ve viec to chc on va thi Anh van au ra cho khoa K2013 Tay Ninh 2 va cac khoa khac  
Thong bao ve viec to chc on va thi Anh van au ra cho khoa K2014 LTTC/Vnh Long 1 va cac khoa khac  
Ket qua thi ngoai ng au ra ngay 31/5/2015 tai TP.HCM  
Danh sach sinh vien thi ghep het mon, ngay 03/7/2015 --> 05/7/2015 thi tai TP.HCM  
Lch thi het mon cua cac mon hoc, ngay 05/7/2015 thi tai TP.HCM  
Ket qua thi ngoai ng au ra tai Trng ai hoc ong Nai ngay 09/5/2015  
Ket qua thi ngoai ng au ra tai Trng Cao ang Kinh te oi ngoai ngay 10/5/2015  
Ket qua thi Anh van au ra tai trng Chnh tr tnh Kien giang ngay 16/5/2015  
Lch he thong mon thi tot nghiep cua cac lp K2011 TP1 [NH1, NH2, TC, KTL, NT]  
Thong bao ve viec nhan bang tot nghiep lan 3 t thi ngay 29/3/2015 tai TP. Ho Ch Minh  
Thong bao mon thi tot nghiep va e cng on tap - Chuyen nganh: Quan tr  
Thong bao ve viec to chc thi tot nghiep lan 3 vao luc 12h30 - Chu nhat ngay 30/8/2015 tai TP.HCM  
Thong bao ve viec di lch thi tuyen sinh khoa ai hoc Va lam va hoc K2015 VB2/TP.HCM