CC THNG BO MỚI NHẤT

 

Lch cong tac thang 02/2015 cua phong QLT Tai chc  
Lch cong tac thang 03/2015 cua Phong QLT Tai chc  
Hng dan thu tuc chuyen khoa, chuyen trng  
Ke hoach on va thi anh van au ra nam 2015  
Thong bao ve viec to chc on va thi Anh van au ra cho khoa K2013 Ben Tre 1 va cac khoa khac vao ngay 11/4/2015 tai TTGDTX Ben Tre  
Thong bao ve viec to chc on va thi Anh van au ra cho khoa K2014 LTC/VL1 va cac khoa khac vao ngay 04/4/2015 tai Trng C Kinh te Tai chnh Vnh Long  
Thong bao ve viec to chc on va thi Anh van au ra cho khoa K2013 Bnh Phc 2 va cac khoa khac vao ngay 28/3/2015 tai Trng C Cong nghiep Cao su Bnh Phc  
Danh sach sinh vien thi ghep het mon, ngay 08/02/2015 thi tai TP.HCM  
Lch thi het mon cua cac mon hoc, ngay 08/02/2015 thi tai TP.HCM  
Hng dan ve thu tuc ang ky thi lan 3, tra n hoc phan, thi ghep  
Thong bao ve viec to chc on va thi Anh van au ra cho khoa HVLVH K2014 LTC/KTN 1[KT, QT] va cac khoa khac vao ngay 10/5/2015 tai Trng C Kinh te oi ngoai  
Thong bao ve viec to chc le tot nghiep khoa K2012 LTH/CKTN [QT, KTDN]  
Thong bao ve viec to chc le tot nghiep khoa K2010 Tien Giang 2 [KTDN]  
Thong bao ve viec to chc le tot nghiep khoa K2010 Can Th 2 [TCC] va cac khoa thi TN lan 3 tai Bac lieu ngay 29/11/2014  
Thong bao ve viec to chc le tot nghiep khoa K2011 TNTC/TP.HCM 1 [KTDN]  
Thong bao ve viec nhan bang tot nghiep t thi lan 3 ngay 02/11/2014 tai TP.HCM  
Thong bao mon thi tot nghiep va e cng on tap - Chuyen nganh: Quan tr  
Thong bao ve viec to chc thi tot nghiep lan 3 vao luc 12h30 ngay 29/3/2015 tai Trng H Kinh te TP.HCM (C s B)  
Thong bao ve viec pho bien ke hoach thc tap va thi tot nghiep khoa K2011 TP1 (chuyen nganh: NH, TC, NT, KTL)