CC THNG BO MỚI NHẤT

 

Lch cong tac thang 9/2016 cua Phong QLT Tai chc  
Thong bao ve viec thi han thu hoc ph hoc ky cuoi nam 2016 cua He va lam va hoc  
Ket qua thi Anh van au ra ngay 07/8/2016 tai TP.HCM  
Quy che ao tao ai hoc Va lam va hoc theo phng thc he thong tn ch ap dung t khoa K2016 tr ve sau  
Danh sach sinh vien thi ghep het mon ngay 22/8/2016 en 28/8/2016 thi tai TP.HCM  
Lch thi het mon cua cac mon hoc, ngay 28/8/2016 thi tai TP.HCM  
Thong bao ve viec ang ky thi lan 3, thi tra n hoc phan, thi ghep (sinh vien can lu y xem ky thong bao nay e thc hien ung)  
Lch thi ket thuc hoc phan tai cac a phng lien ket 26->28/8/2016  
Ke hoach on va thi Anh van au ra nam 2016  
Thong bao ve viec to chc thi tot nghiep lan 2 khoa K2012 Bnh Phc 2 - chuyen nganh: Ke toan doanh nghiep  
Thong bao ve viec to chc thi tot nghiep lan 2 khoa K2012 TP1 - chuyen nganh: KTDN, QT, TC  
Thong bao ve viec to chc thi tot nghiep lan 2 khoa K2012 Vnh Long 2 - chuyen nganh: Ke toan doanh nghiep  
Thong bao ve viec to chc thi tot nghiep lan 3 tai TP.HCM vao ngay 28/8/2016  
Ke hoach chuyen giai oan, tot nghiep cac khoa ai hoc Va lam va hoc nam hoc 2016 - 2017  
Thong bao mon thi tot nghiep va e cng on tap - Chuyen nganh: Quan tr  
e cng on thi tot nghiep - chuyen nganh: Ngan hang  
e cng on thi tot nghiep - chuyen nganh: Quan ly nguon nhan lc  
e cng on thi tot nghiep - chuyen nganh: Tai chnh cong  
e cng on thi tot nghiep - chuyen nganh: Ke toan doanh nghiep