CC THNG BO MỚI NHẤT

 

Lch cong tac thang 02/2015 cua phong QLT Tai chc  
Danh sach sinh vien thi ghep het mon, ngay 25/01/2015 thi tai TP.HCM  
Lch thi het mon cua cac mon hoc, ngay 25/01/2015 thi tai TP.HCM  
Hng dan ve thu tuc ang ky thi lan 3, tra n hoc phan, thi ghep  
Thong bao ve viec to chc on va thi Anh van au ra cho khoa HVLVH K2014 LTC/KTN 1[KT, QT] va cac khoa khac  
Thong bao ve viec to chc le tot nghiep khoa K2012 LTH/CKTN [QT, KTDN]  
Thong bao ve viec to chc le tot nghiep khoa K2010 Tien Giang 2 [KTDN]  
Thong bao ve viec to chc le tot nghiep khoa K2010 Can Th 2 [TCC] va cac khoa thi TN lan 3 tai Bac lieu ngay 29/11/2014  
Thong bao ve viec to chc le tot nghiep khoa K2011 TNTC/TP.HCM 1 [KTDN]  
Thong bao ve viec nhan bang tot nghiep t thi lan 3 ngay 02/11/2014 tai TP.HCM  
Thong bao mon thi tot nghiep va e cng on tap - Chuyen nganh: Quan tr  
Thong bao ve viec pho bien ke hoach thc tap va thi tot nghiep khoa K2011 TP1 (chuyen nganh: NH, TC, NT, KTL)