CC THNG BO MỚI NHẤT

 

Lch cong tac thang 11/2014 cua Phong QLT Tai chc  
Lch cong tac thang 12/2014 cua Phong QLT Tai chc  
Thong bao ve viec to chc on va thi Anh van au ra cho khoa HVLVH K2014 LTC/KTN 1[KT, QT] va cac khoa khac  
Hng dan ve thu tuc ang ky thi lan 3, tra n hoc phan, thi ghep  
Danh sach sinh vien thi ngoai ng au ra tai Tra Vinh vao 12h30 ngay 21-11-2014  
Danh sach sinh vien thi ghep het mon, ngay 30/11/2014 thi tai TP.HCM  
Lch thi het mon cua cac mon hoc, ngay 30/11/2014 thi tai TP.HCM  
Ke hoach on va thi anh van au ra nam 2014  
Thong bao ve viec to chc on va thi Anh van au ra cho cac khoa hoc tai TP.HCM va cac khoa khac  
Thong bao mon thi tot nghiep va e cng on tap - Chuyen nganh: Quan tr  
Thong bao ve viec to chc thi tot nghiep lan 2 cac khoa HVLVH K2010 Bnh thuan 2 [KTDN,QT] va K2010 Vung Tau 2[QT]  
Danh sach th sinh c xet tuyen mien thi tuyen sinh khoa ai hoc Va lam va hoc K2014 TP.HCM 2