CC THNG BO MỚI NHẤT

 

Lch cong tac thang 02/2016 cua Phong QLT Tai chc  
Ke hoach on va thi Anh van au ra nam 2016  
Danh sach sinh vien thi ghep het mon ngay 31/01/2016 thi tai TP.HCM  
Lch thi het mon cua cac mon hoc, ngay 31/01/2016 thi tai TP.HCM  
Thong bao ve viec ang ky thi lan 3, thi tra n hoc phan, thi ghep (sinh vien can lu y xem ky thong bao nay e thc hien ung)  
Lch thi ket thuc hoc phan tai cac a phng lien ket 29->31/01/2016  
Ke hoach chuyen giai oan, tot nghiep cac khoa ai hoc Va lam va hoc nam hoc 2016 - 2017  
Thong bao mon thi tot nghiep va e cng on tap - Chuyen nganh: Quan tr