CC THNG BO MỚI NHẤT

 

Lch cong tac thang 10/2015 cua Phong QLT Tai chc  
Thong bao ve viec ang ky thi lan 3, thi tra n hoc phan, thi ghep (sinh vien can lu y xem ky thong bao nay e thc hien ung)  
Danh sach sinh vien thi Anh van au ra vao luc 13h30 ngay 10/10/2015 tai Trung tam GDTX Ben Tre  
Thong bao ve viec to chc thi Anh van au ra cho cac khoa vao ngay 08/11/2015 tai 279 Nguyen Tri Phng (C s B)  
Lch thi lan 1 K2015 TP.HCM 1 - Ke toan  
Lch thi lan 1 K2015 TP.HCM 1 - Quan tr  
Lch thi lan 1 K2015 LTC-KTN 1 [Quan tr]  
Lch thi lan 1 K2015 LTC-KTN 1 [Ke toan]  
Lch thi lan 1 K2015 LTC-C KTCN 1 [Ke toan]  
Lch thi lan 1 K2015 LTTC/TP.HCM 1 [Ke toan]  
Thong bao ve viec thi Anh van au ra khoa K2013 LTTC/Bnh Phc 2 tai Trng C Cong nghiep Cao su Bnh Phc  
Thong bao ve viec thi Anh van au ra khoa K2013 Ben Tre 2 tai Trung tam GDTX Ben Tre  
Lch thi ket thuc hoc phan thang 10/2015 cua Phong QLT Tai chc  
Danh sach sinh vien thi ghep het mon ngay 04/10/2015 thi tai TP.HCM  
Lch thi het mon cua cac mon hoc, ngay 04/10/2015 thi tai TP.HCM  
Ke hoach on va thi anh van au ra nam 2015  
Lch thi ket thuc hoc phan tai cac a phng lien ket t 01/10 en 04/10/2015  
Thong bao ve viec nhan phu cap trach nhiem Ban can s lp He va lam va hoc nam hoc 2014 - 2015  
Danh sach sinh vien on tap ngoai ng au ra thi ngay 08/11/2015 tai TP. Ho Ch Minh  
Thong bao ve viec to chc le tot nghiep cho khoa K2011 TP1 [NH, NT, TC, KTL] va cac khoa thi tot nghiep lan 3 ngay 30/8/2015 tai TP.HCM  
Thong bao mon thi tot nghiep va e cng on tap - Chuyen nganh: Quan tr  
Thong bao ve viec to chc thi tot nghiep lan 3 cho cac khoa vao luc 12h30 ngay 06/12/2015 tai 279 Nguyen Tri Phng (c s B)  
Thong bao ve viec di lch thi tuyen sinh khoa ai hoc Va lam va hoc K2015 VB2/TP.HCM