CC THNG BO MỚI NHẤT

 

Lch cong tac thang 10/2016 cua Phong QLT Tai chc  
Thong bao ve viec on va thi Anh van au ra cho khoa K2015 LTC/Vnh Long 2 va cac khoa khac  
Thong bao ve viec on va thi Anh van au ra cho cac khoa thi tai TP.HCM vao ngay 11/12/2016  
Danh sach sinh vien thi ghep het mon ngay 02/10/2016 thi tai TP.HCM  
Lch thi het mon cua cac mon hoc, ngay 02/10/2016 thi tai TP.HCM  
Thong bao ve viec ang ky thi lan 3, thi tra n hoc phan, thi ghep (sinh vien can lu y xem ky thong bao nay e thc hien ung)  
Lch thi ket thuc hoc phan tai cac a phng lien ket 02/10/2016  
Ke hoach on va thi Anh van au ra nam 2016  
Quy che ao tao ai hoc Va lam va hoc theo phng thc he thong tn ch ap dung t khoa K2016 tr ve sau  
Ket qua thi Anh van au ra ngay 07/8/2016 tai TP.HCM  
Thong bao ve viec thi han thu hoc ph hoc ky cuoi nam 2016 cua He va lam va hoc  
Thong bao ve viec to chc le tot nghiep khoa ai hoc Va lam va hoc K2014 LTC/KTN 1 [KTDN, QT]  
e cng on thi tot nghiep - chuyen nganh: Ngan hang  
e cng on thi tot nghiep - chuyen nganh: Quan ly nguon nhan lc  
e cng on thi tot nghiep - chuyen nganh: Tai chnh cong  
e cng on thi tot nghiep - chuyen nganh: Ke toan doanh nghiep  
Ke hoach chuyen giai oan, tot nghiep cac khoa ai hoc Va lam va hoc nam hoc 2016 - 2017  
Thong bao mon thi tot nghiep va e cng on tap - Chuyen nganh: Quan tr  
Thong bao ve viec to chc thi tot nghiep lan 1 khoa K2014 LTC/KTN 2 [KTDN, QT, NT]  
Thong bao ve viec to chc le tot nghiep khoa K2012 TP.HCM 1 - Chuyen nganh: KTDN, QT, TC  
Thong bao ve viec to chc thi tot nghiep lan 1 khoa K2014 LTC/KTCN 2 - chuyen nganh: Tai chnh  
Thong bao ve viec thi tot nghiep lan 2 khoa K2012 TP1 [NH, NT, QLNNL]  
Thong bao ve viec to chc thi tot nghiep lan 2 khoa K2014 LTC/Vnh Long 2 [KTDN, QT, NH]