CC THNG BO MỚI NHẤT

 

Lch cong tac thang 7/2015 cua Phong QLT Tai chc  
Lch cong tac thang 8/2015 cua Phong QLT Tai chc  
Thong bao ve viec ngh he cua Phong QLT Tai chc vao 02 ngay 27 va 28/7/2015  
Thong bao ve viec to chc on va thi anh van au ra cho khoa K2013 LTTC/Bac Lieu 2 va cac khoa khac  
Danh sach sinh vien thi Anh van au ra tai Trung tam GDTX Tay Ninh vao luc 13h30 ngay 25/7/2015  
Thong bao ve viec to chc on va thi Anh van au ra cho khoa K2013 Tay Ninh 2 va cac khoa khac  
Thong bao ve viec to chc on va thi Anh van au ra cho khoa K2014 LTTC/Vnh Long 1 va cac khoa khac  
Ket qua thi ngoai ng au ra ngay 31/5/2015 tai TP.HCM  
Danh sach sinh vien thi ghep het mon, ngay 24/7/2015 --> 26/7/2015 thi tai TP.HCM  
Lch thi het mon cua cac mon hoc, ngay 26/7/2015 thi tai TP.HCM  
Ke hoach on va thi anh van au ra nam 2015  
Ket qua thi ngoai ng au ra tai Trng ai hoc ong Nai ngay 09/5/2015  
Ket qua thi ngoai ng au ra tai Trng Cao ang Kinh te oi ngoai ngay 10/5/2015  
Ket qua thi Anh van au ra tai trng Chnh tr tnh Kien giang ngay 16/5/2015  
Lch he thong mon thi tot nghiep cua cac lp K2011 TP1 [NH1, NH2, TC, KTL, NT]  
Thong bao ve viec nhan bang tot nghiep lan 3 t thi ngay 29/3/2015 tai TP. Ho Ch Minh  
Thong bao mon thi tot nghiep va e cng on tap - Chuyen nganh: Quan tr  
Thong bao ve viec to chc thi tot nghiep lan 3 vao luc 12h30 - Chu nhat ngay 30/8/2015 tai TP.HCM  
Thong bao ve viec di lch thi tuyen sinh khoa ai hoc Va lam va hoc K2015 VB2/TP.HCM