CC THNG BO MỚI NHẤT

 

Lch cong tac thang 10/2014 cua Phong QLT Tai chc  
Ket qua thi Ngoai ng au ra tai c s E (59 Nguyen Van Thu, Q.1) ngay 07/9/2014  
Danh sach sinh vien thi ghep het mon, t ngay 22/9 en 27/9/2014 thi tai TP.HCM  
Lch thi het mon cua cac mon hoc, ngay 21/9/2014 thi tai TP.HCM  
Ket qua thi Ngoai ng au ra ngay 19/7/2014 tai Trng TC Nghe Kinh te Ky thuat Cong oan BR - Vung Tau  
Ket qua thi ngoai ng au ra ngay 23/8/2014 tai Trng Cao ang Kinh te Tai chnh Vnh Long  
Ke hoach on va thi anh van au ra nam 2014  
Thong bao ve viec to chc on va thi Anh van au ra cho khoa ai hoc VLVH khoa K2013 LTC/KTN va cac khoa khac  
Thong bao ve viec to chc on va thi Anh van au ra cho khoa K2013 VB2/Tra Vinh va cac khoa khoa khac  
Thong bao ve viec to chc on va thi Anh van au ra cho khoa K2012/ong Nai 2 va cac khoa khoa khac  
Thong bao ve viec to chc on va thi Anh van au ra cho cac khoa hoc tai TP.HCM va cac khoa khac  
Thong bao mon thi tot nghiep va e cng on tap - Chuyen nganh: Quan tr  
Thong bao ve viec to chc thi tot nghiep lan 3 vao luc 12h30 ngay 02/11/2014 tai 279 Nguyen Tri Phng (C s B)  
Thong bao ve viec to chc thi tot nghiep lan 3 vao luc 06h30 ngay 29/11/2014 tai Trng Trung hoc Kinh te - Ky thuat Bac Lieu  
Thong bao ve viec tam ngng phat bang tot nghiep ngay th 6 - 26/9/2014  
Thong bao ve viec to chc thi tot nghiep lan 2 cac khoa K2010 Vnh Long 2 [KTDN] va K2011 TNTC/Ca Mau 1 [KTDN]