CC THNG BO MỚI NHẤT

 

Lch cong tac thang 8/2016 cua Phong QLT Tai chc  
Ke hoach on va thi Anh van au ra nam 2016  
Thong bao ve viec to chc on va thi Anh van au ra cho cac khoa tai TP.HCM vao ngay 07/8/2016  
Danh sach sinh vien thi ghep het mon ngay 24/7/2016 thi tai TP.HCM  
Lch thi het mon cua cac mon hoc, ngay 24/7/2016 thi tai TP.HCM  
Thong bao ve viec ang ky thi lan 3, thi tra n hoc phan, thi ghep (sinh vien can lu y xem ky thong bao nay e thc hien ung)  
Lch thi ket thuc hoc phan tai cac a phng lien ket 22->24/7/2016  
Danh sach sinh vien on tap Anh van au ra t thi ngay 07/8/2016 tai phong B1.24 - 279 Nguyen Tri Phng (C s B)  
Thong bao ve viec to chc thi tot nghiep lan 1 khoa K2012 TP1 (CN: Ngoai thng, Ngan hang, Quan ly nguon nhan lc)  
Thong bao ve viec to chc thi tot nghiep lan 2 khoa K2012 Bnh Phc 2 - chuyen nganh: Ke toan doanh nghiep  
Thong bao ve viec to chc thi tot nghiep lan 2 khoa K2012 TP1 - chuyen nganh: KTDN, QT, TC  
Ke hoach chuyen giai oan, tot nghiep cac khoa ai hoc Va lam va hoc nam hoc 2016 - 2017  
Thong bao mon thi tot nghiep va e cng on tap - Chuyen nganh: Quan tr  
Thong bao ve viec to chc thi tot nghiep lan 1 khoa K2014 LTC/Vnh Long 2 [KTDN, QT, NH]  
Thong bao ve viec to chc thi tot nghiep lan 2 khoa K2012 Vnh Long 2 - chuyen nganh: Ke toan doanh nghiep  
Thong bao ve viec to chc thi tot nghiep lan 3 tai TP.HCM vao ngay 28/8/2016  
Thong bao ve viec nhan bang tot nghiep lan 3 thi vao ngay 08/5/2016 tai TP.HCM