Thông báo v/v làm thủ tục nhập học Khóa Đại học Vừa làm vừa học K2018 TP4, mở tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Trường hợp các thí sinh chưa nhận được Giấy báo trúng tuyển qua đường Bưu điện, thí sinh vẫn chuẩn bị các hồ sơ cần nộp và đến Trường làm thủ tực nhập học theo thời gian trong Thông báo, thí sinh sẽ nhận Giấy báo trúng tuyển tại nơi làm thủ tục nhập học.

- Fax: