Thông báo v/v làm thủ tục nhập học Khóa Đại học Vừa làm vừa học K2019 TP1, mở tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh