Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai

Các khóa đang đào tạo

Hiện tại không có khóa đang đào tạo

Các khóa đang tuyển sinh

1. Khóa văn bằng 1 ĐH VLVH (K2020 Gia Lai 1)

2. Khóa văn bằng 2 ĐH VLVH (K2020 VB2/Gia Lai 1)

Thông tin liên hệ

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai

61 Lý Thái Tổ, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0269 3883172