Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa

Các khóa đang đào tạo

Hiện tại chưa có khóa đang đào tạo

Các khóa đang tuyển sinh

1. K2017 Khánh Hòa 4

Thông tin liên hệ

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa

Số 03 Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0258 3521535

Website: http://gdtxtinh.khanhhoa.edu.vn