Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

Các khóa đang đào tạo

Hiện tại chưa có khóa đang đào tạo

Các khóa đang tuyển sinh

1. K2017 VB2/Cà Mau 4

Thông tin liên hệ

Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

Số 126 Đường 3/2, phường 6, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Điện thoại: 0290 3815214

Website: caodangcongdong.camau.gov.vn