Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

Các khóa đang đào tạo

Hiện tại chưa có khóa đang đào tạo

Các khóa đang tuyển sinh

1. K2017 Đồng Tháp 4

Thông tin liên hệ

Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

Số 259 Thiên Hộ Dương, phường Hòa Thuận, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277 3851274

Website: www.dtcc.edu.vn