Trường Cao đẳng Nghề Nha Trang

Các khóa đang đào tạo

Hiện tại chưa có khóa đang đào tạo

Các khóa đang tuyển sinh

1. K2017 Nha Trang 2

2. K2017 VB2/Nha Trang 2

3. K2017 LTCĐ/Nha Trang 4, K2017 LTCĐN/Nha Trang 4

Thông tin liên hệ

Trường Cao đẳng Nghề Nha Trang

Số 32 Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 058 3882333

Website: http://cdnnt.edu.vn

 

- Fax: