Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang

Các khóa đang đào tạo

Hiện tại chưa có khóa đang đào tạo

Các khóa đang tuyển sinh

1. K2017 VB2/Hậu Giang 3

Thông tin liên hệ

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang

Số 50 đường Nguyễn Thái Học, phường 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Điện thoại: 0711. 3582377

Website: http://www.ktkthaugiang.edu.vn

- Fax: