CC THNG BO LIN QUAN ĐẾN TUYỂN SINH

 

Bang phu luc xet u tien trong tuyen sinh ai hoc Tai chc  
Cau truc e thi tuyen sinh ai hoc cac mon : Toan, Ly, Hoa hnh thc va lam va hoc cua Bo GD va T.  
Danh sach cac c s giao duc ai hoc a hoan thanh bao cao t anh gia theo bo tieu chuan cua Bo Giao duc va ao tao  
Van ban gii thieu ao tao lien thong t trnh o cao ang nghe, trung cap nghe len trnh o HVLVH gi n v lien ket ao tao  
Van ban gii thieu ao tao lien thong t trnh o cao ang nghe, trung cap nghe len trnh o HVLVH gi cac trng Cao ang nghe, Trung cap nghe  
Thong bao ve viec chuyen chuyen nganh va di lch thi tuyen sinh cac khoa ai hoc Va lam va hoc thi ngay 24-25/5/2014