Thông báo tuyển sinh Đại học VLVH, chuyên ngành Luật và Quản trị địa phương, khóa K2017 HVCB2, mở tại Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh

- Fax: