Thông báo tuyển sinh Đại học VLVH khóa K2017 VB2/CĐCĐ Vĩnh Long 1, mở tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long