Thông báo tuyển sinh Đại học VLVH khóa K2017 VB2/Đà Nẵng 1, mở tại Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng