Thông báo tuyển sinh Đại học VLVH khóa K2017 VB2/Đồng Tháp 1, mở tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp