Thông báo về thời hạn đăng ký thi ghép đối với sinh viên đại học Vừa làm vừa học (xem tại đây)