Kế hoạch thực tập tốt nghiệp khóa K2019 VB2/TP4 - Luật kinh doanh (xem tại đây)