Thông báo tuyển sinh các khóa Liên thông Đại học Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2022, mở tại Đại học Kinh tế TP.HCM

1. Khóa Liên thông từ Cao đẳng - K2022 LTCĐ/TP1 (xem tại đây)

2. Khóa Liên thông từ Trung cấp - K2022 LTTC/TP1 (xem tại đây)

3. Phụ lục các môn học bổ túc kiến thức (xem tại đây)