Thông báo v/v tổ chức ôn và thi Anh văn đầu ra ĐH VLVH khóa K2020 LTCĐ/Sonadezi 4 [KTDN, QT] (xem tại đây)