Thông báo v/v tổ chức ôn và thi Anh văn đầu ra ĐH VLVH tại TP.HCM - thi ngày 05/9/2021 (xem tại đây)