Thông báo v/v tổ chức đăng ký ôn và thi Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản các khóa ĐH VLVH tại TP.HCM - thi ngày 22/8/2021 (xem tại đây)