Thông báo v/v tổ chức đăng ký ôn và thi Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản  - ĐH VLVH, khóa K2020 LTCĐ/Sonadezi 4 (xem tại đây)